ERMENİ SOYKIRIMI YALANI

Kö?emin aç?l???ndan hemen sonra birkaç mektup birden ald?m. Demek ki millet san?ld???ndan daha da dertli. Bu mektuplar? konular?na göre birle?tirip hepsini birden yan?tlamam?n uygun olaca??n? dü?ündüm. Yoksa ba?ka türlü ba?a ç?k?lmaz ki. Mektuplardan birini buraya oldu?u gibi al?yorum. Di?erleri de bunun benzerleri. Kastamonu?dan geliyor. 17 ya??nda bir lise son s?n?f ö?rencisi yazm??. ?sminin aç?klanmas?n? istemiyor.…

ABARTI

PA?AM Son günlerde ba?bakan?m?za bir haller oldu. S?k?nt? yaratan ?eyler olunca “ABARTILI” deyip ç?k?yor i?in içinden. Diyarbak?r ve çevresindeki sel felaketi için de ayn? kanaate vard?. Ölenlerin say?s? 39’u buldu. Millet kan a?l?yor, ba?bakan konunun abart?ld???n? söylüyor. ?u son geçirdi?i hastal?kla bunun bir ilgisi olmas?n. GAZ? AYDIN 04.11.2006 Eski?ehir YANIT Gazi Bey o?lum, sözünü etti?in…

CUMHURİYET MİTİNGİ

De?erli Pa?am Herkes size derdini anlatmaya çal???yor, ben de sevincimi payla?mak istedim sizinle. Hep dert dinleyecek de?ilsiniz ya. Biraz da ulusal konularda fikrinizi alarak sohbet edelim. 4 Kas?m günü Cumhuriyetçiler’in Ankara’da yapt??? mitingi izleme f?rsat? bulabildiniz mi bilmem. Çok görkemli oldu do?rusu. Büyük bir co?ku ve heyecan ya?and? K?z?lay’da. Cumhuriyetimize ve Atatürk ilkelerine ba?l? bir…

BE? YILDIZLI İSİMSİZ OTEL

MARKO PA?A Sen dert dinlerken, bildi?in üzere ben de tarihi seyahatlerime kald???m yerden devam ediyorum. Hem art?k hiçbir ?ey eskisi gibi de?il. Bu gün Ankara?das?n yar?n ?stanbul?da, ertesi gün de Kars?da. Seyahat etmek kolay oldu art?k. ?u uça?? icat edenlerden Allah bin kere raz? olsun. Hele rekabet için fiyatlar? dü?ürenlerden. ?u günlerde yolum Antalya?ya dü?tü.…

BİR NASRETTİN HOCA FIKRASI

Çok De?erli Marko Pa?a Kö?enize gelen mektuplar? ve verdi?iniz yan?tlar? büyük bir zevkle okuyorum. Hani ?Laf laf? açar diye? bir atasözümüz var ya i?te o nedenle ben de size son zamanlarda duydu?um bir f?kray? anlataca??m. Ça?da? Marko Pa?a?n?n kö?esine bu ça?da? f?kran?n uygun dü?ece?ine karar verdim. Nasrettin Hoca e?e?ine binmi? ve ?Hele gidip ?u turizm…

EVLİYA ÇELEBİ

?lk mektubu ald?m. Evliya Çelebi?den geliyor. Bana bir hayli sitemde bulunmu?. Bak?n neler yaz?yor: ?Marko Pa?a, do?rusu yazd?klar?ndan al?nd?m. Türk ulusal halk kültüründe Nasrettin Hoca ile kendinin yer ald???n? söylemi?sin. Benden ise hiç söz etmemi?sin. Olur mu bu? Büyük payeler vererek seni ba?r?m?za bast?k. Ben de ayn? kültürün içinde yer alan biriyim. Ad?m ülke s?n?rlar?n?n…

KIYILARIMIZ ELDEN GİDİYOR

Çok De?erli Marko Pa?a Antalya’dan bir bayan?n Falezler’le ilgili olarak yazd?klar?n? okuyunca, ben de tan?k oldu?um bir olumsuzlu?u size iletme gere?ini duydum. Sadece Antalya’n?n Falezler’i mi k?y?ma u?rayan. Bütün sahillerimiz ayn? durumda. Ben de yaz?n Bodrum/Turgut Reis Kad? Kalesi mevkiinde yeralan “Club Armonia” daki devre mülküme gitmi?tim. Gördü?üm manzara kar??s?nda ?a??r?p kald?m. Kad? Kalesi’nin o…

10 KASIM’ DA DÜĞÜN

ÇOK DE?ERL? MARKO PA?A Bugün televizyon kanallar?nda bana ters gelen bir haber izledim. Vekillerimizden biri 10 Kas?m günü o?lunun dü?ününü yapacakm??. Haberi duyunca ?a??r?p kald?m. Bu ulusal yas günümüzde böyle ?ey olur mu hiç? Benim mant???ma ters dü?en bu ?eye son derece üzüldüm. Bu hususta senin fikrini almak istedim Marko Pa?a. Söyleyece?in bir ?eyler vard?r…

ARTIK DENİZİN KENARINA İNEMEZ OLDUK

SAYIN MARKO PA?A Büyük bir çaresizlik içinde size içimi açmak istiyorum. Belki bana yard?mc? olabilirsiniz diye dü?ündüm. Ben 38 ya??nda hiç evlenmemi? bir bayan?m. Annem ve babam y?llarca önce öldüler. Antalya?n?n ?irinyal? Mahallesinde 93 ya??ndaki dedemle birlikte ya??yorum. Dedem, emekli bir subay, ya?l? ama akl? ba??nda bir insan. Onu yaln?z b?rakmamak için evlenmedim. Babamdan kalan…