SAĞLIKLI EKLEMLER İÇİN BİR ÖNERİ

      DİZ AĞRILARI ve SAĞLIKLI EKLEMLER İÇİN….. Hayatın her dönemini tüm yüküyle taşıyan organımız ayaklar olmakta. Tabii ayaklara gelinceye kadar dizlerimiz yürümeyi kolaylaştıran, rahatlatan en önemli eklemlerden biri olmaktadır. Çocukluğumuzda koşarken düşmelerimiz, basketbol oynuyoruz diye zıplayıp tüm basıncı dizlerimizde topluyor olmamız iki kemik arasındaki kıkırdağın yaşlandığımızdaki sorun çıkarmasına adeta yardım etmiş oluyor. Yaş…

KADROLAŞMAYA HAYIR

SA?LIK BAKANLI?I E??T?M HASTANELER?NDE KADROLA?MA HAREKATINA HAYIR 17 Ekim 2008 tarihinde Sa?l?k Bakanl??? web sayfas?nda 3359 Say?l? Sa?l?k Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. maddesinin üçüncü f?kras?na göre E?itim ve Ara?t?rma Hastanelerine 221 profesör ve doçentin klinik ?ef ve klinik ?ef yard?mc?l???na atanaca?? duyurusu yap?lm??t?r (http://www.saglik.gov.tr/ ). Kadro ba?vurusu için; müracaat etti?i kadro ve hastane ad?n?…

PROSTAT SORUNU

Prostat?n Belirtileri 1) ?drar Belirtileri : ?drar yollar? t?kanma derecesine göre belirtiler verir. Önceleri idrar çap? azal?r ve idrar ak?m? yava?lar. Ayakta veya oturarak idrar yaparken hasta ileriye do?ru idrar?n? yapamaz. ?drar kesik kesik gelir. ?drar damlalar halinde akar. Tuvaletten dönü?te tam rahatlama yoktur. Mesanede hala idrar varm?? hissi olur. ?drar gelmesi için bir miktar…

SAĞLIK İÇİN ÖNERİLER

Goz Sagligi Icin Bilgisayara Yukaridan Bakin! Yazan: Ozan Vural Bilgisayar ekranina uzun sure bakildiginda goz yuzeyinde olusan kurumaya bagli yanma, batma ve kizarikligi onlemek icin ekranin goz seviyesinden asagida olmasi gerektigi bildirildi. Selcuk Universitesi Meram Tip Fakultesi Goz Sagligi Anabilim Dali Ogretim Uyesi, Toplum Sagligi Arastirma ve Gelistirme Merkezi Baskani Prof. Dr. Nazmi Zengin, yaptigi…

ZEYTİNYAĞLILAR

Dünya mutfa??nda “zeytinya?l?lar ” ba?l??? alt?nda tek mutfak bizde. Dünyada hiçbir mutfakta yok. Bunun k?ymetini bilip bilinçli yemek gerek. Daha do?rusu insanlar?n zeytinya??n?n k?ymetini bilerek yemesi ve bilinçli tüketici olmas? gerek. Ancak tabii bölge bölge de de?i?iyor. ?imdi Karadeniz’de kimse yemiyor mesela zeytinya??n?. Çünkü tereya??na al???k, Türkiye de, Akdeniz ülkesi say?ld??? için yemesi gerek asl?nda.…

KORUYUCU MADDELER SAĞLIK DÜŞMANI

Koruyucu Maddeler Sa?l?k Dü?man? Dr. Cem K?nac? Uluslararas? Otizm Enstitüsü’nün Türkiye’deki tek üyesi olan nükleer t?p uzman? Dr. Cem K?nac?’n?n otizmle ilgili çal??malar? yurtd???nda da ses getiriyor. Alman Hastanesi’nde görev yapan K?nac?’n?n sistemi, otizmin bilimsel ve etkili tedavi yöntemlerini içeren DAN Protokolü (Otizmi ?imdi Yen!) ile birlikte ‘Ata K?nac? Protokolü’ ad? alt?nda kendi o?luna uygulad???…

HASTA ÜZERİNE

HASTA? ÜZER?NE… Kimilerine göre ?devrim?, kimilerine göre de ?dev(i)rim? anlam?na gelen ?sa?l?kta dönü?üm? sürecinde ?hasta?n?n ?mü?teri?ye evrildi?i de su götürmez bir gerçe?e dönü?mü? durumda. Küreselle?me kisvesi ard?nda sergilenenlerin ?toplumcu sa?l?k? anlay???n?n ?piyasac? sa?l?k? anlay??? ile yer de?i?tiriyor olu?u da ?a??lacak bir durum olmasa gerek. Ya?amdaki her ?ey al?n?p sat?l?r duruma geldi?ine göre ?sa?l?k? nas?l olur…

ÖZEL HASTANE HEKİMLERİ

Ozel hastane hekimleri ve payvon kadinlari! Enver Aysever Ozel saglik sigortasinin asagilik bir guvensizlik ortamindan kaynakli dogduguna eminim. Dogal olan, bir yurttasin devletine guvenmesi, hastalik, duskunluk halinde babasi(!) tarafindan korunmasidir. Oysa, saglikli girilip hasta cikilan bu kamu kurumlari, toplumsal guveni coktan yitirmis, devletin sefkatli eli soyle dursun, kisiye habire dayak atar hale gelmistir. Diyecegim; yolu…

İLAÇLAR HASTA ETMESİN

?laçlar?n yan tesirlerine ba?l? olarak her y?l yüz bin ki?i ölüyor. Karaci?eri, böbre?i bozulan veya gereksiz yere ilaç kullanan hastalar bu rakama dahil de?il. ?laç firmalar? sat??lar?n? art?rabilmek için ürettikleri ilac?n faydas?n? abart?rken yan tesirlerini mümkün oldu?u kadar az gösteriyor. Örne?in (A) hastal??? için kullan?lan ilac?n ne hikmetse ayn? zamanda kalp hastal?klar?na hatta kab?zl??a iyi…

SAĞLIK HARCAMALARI

Deniz Som- Vaziyet / Cumhuriyet 26.08.2008 TIP Kurumu Baskani Dr. Mehmet Altinok ve Tip Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Riza Ucer, Islamci AKP iktidarinda Sosyal Guvenlik Kurumu (SGK) saglik harcamalarini irdeliyor: “2002’de 7.6 milyar lira olan SSK, Bag-Kur ve Emekli Sandigi saglik harcamalari 2007’de 20 milyar liraya cikti, 2008’de 25 milyar liraya cikiyor. 2002’de 4.3…

EĞİTİM VE SAĞLIK

Prof. Dr. CO?KUN ÖZDEM?R Y?llar önce rotasyonla ?stanbul Üniversitesi?nden Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi?ne nöroloji dersleri vermek üzere gönüllü olarak gittim. Orada do?ald?r ki çok farkl? ko?ullarla kar??la?t?m. Halk hastanenin önüne y???l?yor, yerlerde oturarak, uzanarak kendisine muayene s?ras?n?n gelmesini bekliyordu. Nörolojide aylard?r iki asistan, uzman olmaks?z?n çal???yor, hizmet veriyor ve sözde uzmanl?k çal??mas? yap?yorlard?. Hastalarla anla?mak…

BEBEK ÖLÜMLERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ

Bebek ölümlerinin dü?ündürdü?ü Ceyhun BALCI Ankara?da hizmetyo?un i?levi ile öne ç?km?? bir e?itim hastanesinde ya?anan ?bebek ölümleri? hem kuruma hem de kurumda emek harcayan sa?l?k personeline yönelik sald?r? gerekçesine dönü?türüldü. Oysa, bu üzücü durum bir ?eylerin tart???lmas?na ve düzeltilmesine olanak sa?layacak bir f?rsata dönü?türülebilirdi. Çevre illerden ba?vuru da alan ve Ankara?daki tüm do?umlar?n yar?ya yak?n?n?n…